เทอร์เนอร์ กมลรัตน์, มามาก นวพร, ศรีละมัย ณัฐนิชา, และ แจ่มจันทร์ ละเอียด. 2018. “ผลการใช้การเรียนรู้แบบโครงงานสะเต็มเพื่อส่งเสริมทักษะศตวรรษที่ 21 ในนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (2):11-19. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/166248.