จีระยา สาวิตรี, เฮงอุดมทรัพย์ ภรภัทร, วัฒนสิทธุ์ ดวงใจ, และ ประทุมศรี เวทิส. 2019. “ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (2):30-39. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188766.