ดะเซ็ง อาหะมะ, รักราวี จิรภัทร์, จิตเจือจุน จุฑามาศ, วรรณจักร พิมลพรรณ ทวีการ, และ วรรณจักร คุณาวุฒิ. 2019. “การเปรียบเทียบผลระยะสั้นของเครื่องผลิตคลื่นเหนือเสียงเพื่อรักษาเทียบกับเครื่องผลิตแสงเลเซอร์กำลังต่ำต่อระดับอาการปวดและช่วงการเคลื่อนไหวของข้อเท้าในโรคพังผืด ใต้ฝ่าเท้าอักเสบ: การศึกษานำร่อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (2):40-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188768.