หงษ์ระนัย สินีนาฏ. 2019. “การเปรียบเทียบความรู้สึกเจ็บครรภ์คลอดระหว่างผู้คลอดครรภ์แรกและครรภ์หลังในระยะที่หนึ่งของการคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (2):76-83. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188782.