จันทร์แจ้ง จารุวรรณ, เดียวอิศเรศ วรรณี, และ ศุภสีมานนท์ วรรณทนา. 2019. “อิทธิพลของการได้รับข้อมูล การรับรู้ประโยชน์และอุปสรรคต่อพฤติกรรมการเตรียมความพร้อมของสามีก่อนภรรยาตั้งครรภ์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (3):62-70. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/188852.