บุญเนตร นารีรัตน์, และ เผ่าวิริยะ หทัยชนก. 2019. “การป้องกันความรุนแรงจากคู่ในสตรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (3):102-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/209066.