แสงนวล สมาพร, ศุภศรี พิริยา, และ เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์. 2019. “ผลของโปรแกรมป้องกันการบาดเจ็บของฝีเย็บต่อระดับการฉีกขาด และความปวดของฝีเย็บจากการคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4):21-29. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/209868.