สุวรรณรัตน์ สิริวรรณ, พงศ์จตุรวิทย์ ยุนี, และ ไชยมงคล นุจรี. 2019. “ผลของโปรแกรมกระตุ้นการรู้คิดต่อการรับรู้สมรรถนะแห่งตนด้านความจำ ในผู้สูงอายุที่มีการรู้คิดบกพร่องเล็กน้อย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 26 (4):70-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/210979.