โลหิตไทย ศศินาภรณ์, และ ทองคุปต์ บุญยิ่ง. 2019. “ผลของรูปแบบผ้ารัดหน้าท้องประคบเย็นต่อความปวดแผลผ่าตัดในมารดาหลังผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (1):23-32. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/211834.