คัทสิงห์ สุรวดี, เดียวอิศเรศ วรรณี, และ ศิริอรุณรัตน์ สุพิศ. 2019. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อการคลอดในหญิงตั้งครรภ์แรก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (2):104-14. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/212299.