พุ่มประไวทย์ อารี, เจนจัดการ บรรจง, กนกวงศ์นุวัฒน์ ปาหนัน, เหมะญาติ อัญชลี, และ จันทร์ฉาย ณัฐฐพัชร์. 2019. “ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมความมีคุณค่าในตนเองต่อภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุตำบลบ่อพลอยอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (1):33-41. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/215400.