บัวบาน กัลยา, เดียวอิศเรศ วรรณี, และ เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์. 2019. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมป้องกันการขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ ที่มารับบริการฝากครรภ์ ณ โรงพยาบาลศูนย์แห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3):1-9. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/223777.