พานทอง กนก, มากมี ภัทราวดี, เรืองทิพย์ ปริญญา, ทองไชย ประวิทย์, และ ประดุจพรม ปิยะทิพย์. 2019. “การพัฒนาทักษะชีวิตด้านทักษะทางปัญญาอย่างมีวิจารณญาณ ของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3):10-22. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/224042.