นามม่อง จุฑาทิพย์, ชีวานนท์ ณัชนันท์, และ วัชรสินธุ์ จินตนา. 2019. “ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนต่อพฤติกรรมของมารดา ในการดูแลบุตรวัยหัดเดินที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่างเฉียบพลัน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (3):43-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/224220.