อุสาหพิริยกุล ศิริกัญญา, ช่างไม้ ศากุล, และ ลีฬหกุล วีนัส. 2019. “ผลของโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยสูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่มีภาวะพึ่งพาต่อความสามารถ ในการลงมือปฏิบัติการดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (4):21-31. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/232453.