ประทีปมโนวงศ์ แจ่มจันทร์. 2019. “ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน พฤติกรรมการออกกำลังกายและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 27 (4):66-76. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/232581.