ภู่ไพบูลย์ รุจา ภู่ไพบูลย์, เดียวอิศเรศ วรรณี, นิตยสุทธิ เดชาวุธ, จงอุดมการณ์ ดารุณี, คำหอม ระพีพรรณ, เดชะคุปต์ จิตตินันท์, วัชรสินธุ์ จินตนา, เนียมทรัพย์ ถวัลย์, ทยานศิลป์ สาวิตรี, และ โพธิ์ถวิลล์ ทิพาภรณ์. 2020. “การพัฒนาแบบวัดความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (1):26-37. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240672.