งามฉาย ชนาภา, เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์, และ ศิริอรุณรัตน์ สุพิศ. 2020. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการรับประทานอาหารของหญิงตั้งครรภ์ ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (1):48-59. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240676.