อันทรินทร์ สุพัตรา, เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์, และ ศุภสีมานนท์ วรรณทนา. 2020. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดของสตรีที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (1):12-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240679.