ศรีพรหม กัลชนา, สามารถกิจ นิภาวรรณ, และ มาสิงบุญ เขมารดี. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการฟื้นฟูสภาพปอดในผู้ป่วยบาดเจ็บทรวงอกที่ใส่ท่อระบายทรวงอก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (1):83-94. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/240681.