พลพินิจ ปณิชา, ดีนาน อาภรณ์, และ วิเสโส วิภา. 2020. “การวิเคราะห์องค์ประกอบของแบบสอบถามพฤติกรรม การรับประทานอาหารในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (2):40-51. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242870.