ช่วยแก้ว เบญจวรรณ, เลิศวนวัฒนา จันทร์เพ็ญ, และ ทิพย์รัตน์ วรารัตน์. 2020. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพช่องปากต่อพฤติกรรมการป้องกัน โรคฟันผุของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดตรัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (2):64-73. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242885.