ส่งกลิ่น สุรีทร, และ ธีระรังสิกุล นฤมล. 2020. “ผลของการนวดสัมผัสทารกต่อพฤติกรรมตอบสนองความปวด อัตราการเต้นของหัวใจและค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในทารกแรกเกิด ที่ได้รับการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดำส่วนปลาย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (2):96-105. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242891.