วิเสโส วิภา, และ สารพัด พจนารถ. 2020. “การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนากับการสร้างความเข้าใจการดูแล ในครอบครัวภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมไทย”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (2):122-34. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/242896.