วิสารพันธ์ ณัฐธยาน์, แก่นการ วราทิพย์, และ อนุตระกูลชัย ศิริรัตน์. 2020. “ประสิทธิผลของรูปแบบการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพผู้หญิงวัยกลางคนที่มีภาวะน้ำหนักเกินเพื่อป้องกันโรคไตเรื้อรัง ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (3):1-15. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246061.