ปัญญาโส กนกอร, แสงอินทร์ ศิริวรรณ, และ เชื้อหอมม อุษา. 2020. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตในมิติสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะเบาหวานในโรงพยาบาลรัฐบาล เขตภาคเหนือตอนบน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (3):27-40. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246063.