แจ้งสว่าง แสงดาว, ศิริอรุณรัตน์ สุพิศ, และ เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์. 2020. “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ของสตรีที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (3):79-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246076.