สมาแฮ พงค์สุวรรณ, สนั่นเรืองศักดิ์ ศิริยุพา, และ ธีระรังสิกุล นฤมล. 2020. “ปัจจัยทำนายความตั้งใจในการให้นมแม่แก่ทารกเกิดก่อนกำหนดของ มารดามุสลิม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (3):102-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/246092.