อายุยืน อนุชิดา, เดียวอิศเรศ วรรณี, และ เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์. 2020. “ความชุกและรูปแบบของการเกิดภาวะอารมณ์เศร้าในมารดาวัยรุ่นหลังคลอด ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (4):1-11. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248240.