อาวัชนาวงศ์ รักศิริ, และ บุณยาภรณ์ ทิพย์วรรณ. 2020. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยครอบครัวมีส่วนร่วมต่อการรับรู้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และแรงสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากครอบครัวตามการรับรู้ของมารดาหลังคลอด”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (4):38-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248257.