Chunchomgul, Chawirat, และ Apa Wangsukpisan. 2020. “ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยในนักศึกษาพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 28 (4):100-113. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/248304.