สัจจวีรวรรณ ัอัมพร, และ อินต๊ะวงค์ กล้าณรงค์. 2021. “พฤติกรรมการบริโภคของนิสิตมุสลิมและการปนเปื้อนฟอร์มาลินในอาหารทะเลจากตลาดนัดในพื้นที่รอบ ๆ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จังหวัดกาญจนบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (1):56-66. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250245.