กอบหิรัญกุล ณัฐชนก, ชิโณรโส จารุมณฑ์, และ ยี่เขียน ชื่นฤทัย. 2021. “การเปรียบเทียบความร่วมมือในการรับประทานยาของวิธีการจัดยาของญาติผู้ดูแลและปัจจัยที่มีผลต่อความร่วมมือในการรับประทานยา ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ใช้ยาหลายขนาน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (1):93-104. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/250256.