ดงหงษ์ เสาวภา, ศรีสุริยเวศน์ รุ่งรัตน์, และ หอมสินธุ์ พรนภา. 2021. “ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ของทหารกองประจำการ จังหวัดชลบุรี”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (2):13-23. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251842.