ผลกุศล ช่อทิพย์, และ แสงอินทร์ ศิริวรรณ. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล การรับรู้ภาวะเสี่ยงของการตั้งครรภ์ และพฤติกรรมสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์อายุมาก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (2):24-35. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251843.