ปิ่นแก้ว อรสา, กังใจ วารี, และ รัตนจรณะ สหัทยา. 2021. “ผลของโปรแกรมการจัดการกับอาการร่วมกับสมาธิบำบัดต่ออาการ หายใจลำบากความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด และความวิตกกังวล ของผู้สูงอายุโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (2):59-70. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/251851.