บุษมงคล เพียงเพ็ญ, และ เคนศิลา อุมาพร. 2022. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมโภชนาการต่อภาวะโภชนาการของผู้ป่วยแผลไหม้ โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (1):39-48. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/252613.