ลิมตโสภณ ดวงใจ, และ ตั้งอยู่ดี สุทธดา. 2021. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมการบริโภคผักผลไม้ต่อความรู้ พฤติกรรมและปริมาณการบริโภคผักผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนสังกัดสำนักการศึกษาพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (3):41-53. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253992.