คำสา วัชรินทร์, ลาวัง วรรณรัตน์, และ รัตนกรีฑากุล สมสมัย. 2021. “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดตาก”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (3):76-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253995.