เตรียมวิศิษฎ์ สุพรรณี, ใจเย็น ปิติพร, ปันสิน อรณัชชา, รังราษฎร์ สุธาทร, เสียงหวาน สุพพตา, และ วานิยะพงศ์ ธนัฐ. 2021. “ผลของโปรแกรมการกระตุ้นเตือนการจัดการภาวะท้องผูก ร่วมกับการถอดสายสวนปัสสาวะต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ ในผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (3):90-101. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253996.