โพธิหัง ปาจรา โพธิหัง. 2021. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กับพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในประเทศไทย: การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (3):115-30. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/253998.