ชลสวัสดิ์ ชลธิชา, แก้วจันทร์ มยุรี, ไกรวงษ์ ปาณิศา, และ เข่งคุ้ม วิวัน. 2022. “ผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการสะท้อนคิดต่อพฤติกรรมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (1):28-38. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/254712.