กรุงไกรเพชร นิสากร, เตชะศักดิ์ศรี ตติรัตน์, และ ฤทธิ์งาม อริสรา. 2021. “การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยที่ดีในสถานประกอบการชั้นนำ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):1-12. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255546.