เคนศิลา อุมาพร, และ จันทรศรี อนันต์ศักดิ์. 2021. “ผลของยาพอกสมุนไพรลดอาการปวดเข่าในผู้สูงอายุโรคข้อเข่าเสื่อม”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):13-21. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255575.