ไทยยิ้ม ชุติมา, ศรีทุมมา เนตรชนก, และ สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย. 2021. “ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสมรรถนะแห่งตนด้านความปลอดภัย ต่อการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยของหัวหน้าเวรหอผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลเอกชน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):22-33. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255577.