ฉลานุวัฒน์ จิราภรณ์, สัมฤทธิ์ กรรณิกา, ทองตะนุนาม ยุพาวรรณ, และ สามารถกิจ นิภาวรรณ. 2021. “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดยึดตรึงกระดูกภายในโรงพยาบาลพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):34-46. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255579.