หวังหุ้นกลาง วัชรากร. 2021. “ผลของการนวดก่อนการแข่งขันเฉพาะหลังส่วนล่างและขา ในช่วงระยะเวลาแตกต่างกันต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):69-79. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255587.