ทองลอง ธนัมพร, และ นาขะมิน เกษฎาภรณ์. 2021. “ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานวัดงาน ต่อสมรรถภาพทางกายของนักศึกษาชายที่มีภาวะน้ำหนักเกิน”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):80-89. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255588.