เสถียรพูนสุข ธนาคาร, เสถียรพูนสุข ธนากาญจน์, และ รัศมียูงทอง กนกวรรณ. 2021. “ผลการฝึกแบบผสมผสานที่ส่งผลต่อสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่องแคล่วว่องไวในนักกีฬาฟุตบอล วิทยาลัยนครราชสีมา”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 29 (4):90-98. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/255589.