อังกูรภัครวัฒน์ อมรทิพย์, อารีย์ พัชราภรณ์, และ สิงห์ช่างชัย เพชรน้อย. 2022. “สมรรถนะสารสนเทศและดิจิทัลทางการพยาบาล ของผู้บริหารทางการพยาบาลระดับต้นในโรงพยาบาลตติยภูมิ”. วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 30 (1):113-25. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/Nubuu/article/view/256224.